Устав на “Алпийски клуб “Вихрен - София”

Общи положения

Чл. 1. “Алпийски клуб Вихрен - София е сдружение – юридическо лице с нестопанска цел, наричано по-долу за краткост Сдружението,  регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Наименование

Чл. 2. /1/. Наименованието на Сдружението е: “Алпийски клуб Вихрен - София”. То може допълнително да се изписва и на латиница.

/2/ Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за неговата регистрация, включително БУЛСТАТ номер.

Седалище и адрес

Чл. 3. Седалището на Сдружението е: град София, район Люлин, а адресът  на управление е: ж.к. Люлин, бл. 523, вх.А, ет.12, ап.55.

Цели

Чл. 4. Основните цели на сдружението са подпомагане на алпийското развитие и повишаване на спортното майсторство на своите членовете.

Средства за постигане на целите

Чл. 5. Средствата, с които сдружението ще постига целите си са:

1. организиране на туристически преходи;

2. изнасяне на лекции и практически курсове;

3. организиране и участие в експедиции и алпиниади от национален и международен характер;

4. участие в спортни и други прояви, които популяризират идеите на Сдружението;

Определяне на дейността

Чл. 6. Сдружението осъществява дейност в частна полза.

Предмет на дейност

Чл. 7. Предметът на дейност на сдружението са спортното катерене, скалното катерене и стенния и височинен алпинизъм.

Срок

Чл. 8. Сдружението не е ограничено със срок

Членство

Чл. 9. Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и/или юридически лица, които желаят да се ползват от дейността на Сдружението.

Чл. 10. Членуването в Сдружението е доброволно, без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол, религия и членуване в други организации.

Чл. 11. Членовете на Сдружението се приемат от Общото събрание въз основа на писмена молба до управителния съвет, в която изрично се посочва, че кандидатът приема устава и споделя целите на Сдружението. Заявлението се придружава от заплащане на първоначална вноска и членски внос. Размерът на първоначалната вноска се определя от Общото събрание в началото на всяка финансова година. На всяко годишно Общо събрание се утвърждава списък на приетите нови членове.

Чл. 12. Всеки член на Сдружението има право:

1.      да се ползва от финансовата и моралната подкрепа  и защита на Сдружението;

2.      да участвува в органите на управление лично;

3.      да поставя за разглеждане и съдействие от органите въпроси по дейността на Сдружението;

4.      да участвува в инициативите и мероприятията на Сдружението;

5.      да се ползува от имуществото и резултатите от цялостната дейност на Сдружението;

6.      да бъде информиран за дейността на Сдружението;

Чл. 13. Всеки член на Сдружението е длъжен:

1.      да се подчинява на Устава и на решенията на органите на Сдружението;

2.      с прецизността на работата си да защитава името на Сдружението и да не извършва действия или бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

3. да предоставя на Сдружението информация, необходима за изпълнение на неговите цели и задачи, както и на взетите решения;

4. да плаща членски внос в определения срок и в приетия размер.

Чл. 14. Членствените права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 15. Членуването в Сдружението се прекратява:

1.      По искане на всеки член въз основа на писмено заявление до Управителния съвет. Заявлението се подава най-късно един месец преди датата на напускане. До изтичането на този срок напускащия член трябва да изпълнява всички свои задължения към Сдружението;

2.      При смърт или поставяне под пълно запрещение;

3.      Чрез изключване за системни и груби нарушения на задълженията си по чл. 13;

Чл. 16. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Членът, чието членство е прекратено, е длъжен да внесе просрочените си вноски за периода на членството си.

Органи на Сдружението

Чл. 17. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание, а управителен орган е Управителния съвет.

Чл. 18. В Общото събрание участвуват всички членове на Сдружението, като юридическите лица участвуват чрез свой законен или упълномощен представител.

Чл. 19. Всеки член на Сдружението има право на един глас при вземане на решенията.

Чл. 20. Общото събрание на Сдружението се свиква от Управителния съвет по негова инициатива не по-малко от веднъж годишно или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Чл. 21. Поканата за свикване на общо събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Доколкото ЗЮЛНЦ не предвижда други задължителни правила за свикване на Общото събрание, Управителният съвет с решението за свикване възлага на свой член начинът, по който да уведоми всеки член на Сдружението за датата, часа и мястото на свикване на Общото събрание най-малко една седмица преди определената дата.

Чл. 22. Общото събрание е законно, ако на него присъствуват повече от половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред.

Чл. 23. С обикновено мнозинство /50 % + 1 глас/ от присъствуващите се вземат всички решения на Общото събрание. Решенията за приемане и изключване на членове, за изменение на Устава, за осъществяване на допълнителна стопанска дейност, за прекратяването или за сливането му с друго юридическо лице се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите, както и други решения, изрично посочени в този устав.

Чл. 24. /1/. Общото събрание:

1.      утвърждава Устава, Правилника и бюджета и при нужда прави промени в тях;

2.      определя броя на членовете на Управителния съвет;

3. избира Управителен съвет за срок от две години, по следния начин:

3.1.   избира Председател и заместник - председател на Управителния съвет;

3.2.   избира останалите членове на Управителния съвет до попълването на гласуваната от Общото събрание бройка.

4.      отзовава предсрочно членове на Управителния съвет или целия Управителен съвет, ако те не изпълняват своите задължения в съответствие с този Устав, с решенията на Общото събрание и със законите на страната;

5.       приема основните насоки и целеви програми за дейността на Сдружението;

6.      приема отчета на Управителния съвет за дейността му между заседанията на Общото събрание;

7.      решава въпросите за приемане и изключване на членове на Сдружението, членуването на Сдружението в други организации, прекратяване и сливане на Сдружението;

8.      определя размера на членския внос и на първоначалната вноска в началото на всяка финансова година;

9.      приема решения за отпускане на средства за участие на членове на клуба в състезания, експедиции, курсове. Решението се приема с мнозинство от 2/3 от присъстващите;

10.      приема решение за закупуване на инвентар. Решението се приема с мнозинство от 2/3 от присъстващите;

11.      приема решение за целесъобразно амортизиране на инвентар. Решението се приема с мнозинство от 2/3 от присъстващите;
12.      отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
13. Взема решения по други въпроси, изрично поставени в неговата компетентност от закона и този устав.

/2/. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен когато Общото събрание гласува изрично предложение за включване на нови точки, свързани с дейността на Сдружението.

Чл. 25. Всеки член на Сдружението или прокурорът могат да повдигат пред Софийски градски съд спорове относно противоречие на решенията на Общото събрание със закона, устава или предходно решение на Общото събрание. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

Чл. 26. /1/. Управителният съвет се състои от три лица , които са членове на Сдружението и се избира за срок от две години. Членовете на Управителтния съвет могат да бъдат преизбирани неограничено.
/2/. Заседанията на управителния съвет се свикват по искане на всеки негов член. Те се ръководят от Председателя или от заместник – председателя.

/3/. Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъствуват повече от половината му членове.

/4/. Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъствуващите.Всеки член на Управителния съвет, включително и неговият Председател, има право на един глас.

/5/. Управителният съвет се отчита за дейността си пред Общото събрание.
/6/. Управителният съвет е длъжен да отговаря на въпроси и запитвания на всеки член на Сдружението. При спорни въпроси компетентно да се произнесе е Общото събрание. В този случай Общото събрание се произнася с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Чл. 27. Правомощия на Управителния съвет:

1.      Организира и следи изпълнението на решенията на Общото събрание и се отчита пред него;
2.      Ръководи цялостната дейност на Сдружението между две Общи събрания;

3.      Изготвя и приема правилника за дейността, планове и програми за постигане целите на Сдружението;
4.      Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5.       Представя пред Общото събрание постъпилите молби за приемане на нови членове, списъка на новите членове и прави предложения за изключване на членове;
7. Взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с имуществото на Сдружението;
8.      Образува целеви парични фондове;
9.      Учредява награди и символи на Сдружението;

10.    Взема решения за сключването на договори;

11.    Поддържа контакти с държавни, обществени, творчески, научни, кооперативни и други организации и с частни лица.
12.  Управителният съвет отговаря за финансовото състояние на

Сдружението, като:
12.1.За всяко заседание изготвя и прeдставя информация за моментното финансово състояние на Сдружението и за направените съществени разходи на УС;
12.2. Одобрява предстоящите до следващото заседание разходи.

13. Управителният съвет определя броя, длъжностните характеристики, начина на назначаване и размера на възнаграждението на щатните и хонорувани сътрудници на Сдружението;

14. Упражнява и други правомощия предоставени му от Общото събрание.

Чл. 28. Председател на Управителния съвет се избира от Общото събрание за срок от две години.

Чл. 29. Правомощия на Председателя на Управителния съвет:

1. Организира прякото изпълнение на целите, средствата за тяхното постигане и задачите, координира дейността на Управителния съвет;
2.  Представлява Сдружението в страната и в чужбина;

3. Взема решения по всички текущи въпроси, които не са в компетентността на Общото събрание и на Управителния съвет.

Чл. 30. Председателят на Управителния съвет периодично или по искане на член на Управителния съвет се отчита пред Управителния съвет за финансовата дейност и изпълнението на възложените му от Общото събрание и/или Управителния съвет задачи.

Чл. 31. В отсъствието на Председателя на Управителния съвет Сдружението се представлява от заместник-председателя.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 32. При прекратяване и ликвидация на Сдружението се прилагат правилата на ЗЮЛНЦ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33. При противоречие на устава с императивните норми на ЗЮЛНЦ се прилага Закона.

§ 1. Този Устав отменя изцяло предишния, приет на Учредителното общо събрание проведено на 22.11.2004 г. Той е приет на общо събрание проведено на 12.02.2005 г.

Този устав е подписан от всички членове учредители на Сдружение “АЛПИЙСКИ КЛУБ “ВИХРЕН – СОФИЯ” на общо събрание проведено в град София, на 7 април 2005 г. от 09,00 часа.